HUISHOUDELIJK REGLEMENT VROUWEN ACTIEF BOXMEER

Dit huishoudelijk reglement heeft de statuten als basis en geeft inzake de bepaling daarvan nadere bijzonderheden.

Doel:

 1. De vereniging heeft ten doel:
  1. Het bieden van een ontmoetingspunt aan vrouwen, met name in en om Boxmeer, die een hart hebben voor hun leefomgeving, hun creativiteit willen ontplooien, willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling of hun stem willen laten horen in de maatschappij.
  2. Al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of bevorderlijk kan zijn voor het bereiken van haar doelstelling.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van op ontspanning, voorlichting, vorming, culturele en educatie gerichte activiteiten c.q. bijeenkomsten voor de leden.

Lidmaatschap.

 1. Door toetreding tot de vereniging onderwerpen de leden zich aan de bepalingen welke in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn omschreven en aan de door het bestuur van de algemene ledenvergadering te nemen besluiten.
 2. De leden hebben het recht de jaarvergadering en de ledenvergadering van de vereniging bij te wonen en voorstellen in te dienen bij het bestuur. 
 3. De leden hebben bovendien het recht uit haar midden kandidaten voor een bestuursfunctie voor te dragen. Deze voordracht moet door tenminste tien leden worden gesteund en uiterlijk 7 dagen via een agenda vóór de vergadering zijn ingediend.
 4. Deelname aan activiteiten van de vereniging is op eigen risico. Het bestuur is hiervoor niet aansprakelijk.
 5. Als een lid zich aanmeldt voor een activiteit waarbij een financiële bijdrage wordt gevraagd en deze vervolgens niet deelneemt, wordt dit bedrag toch in rekening gebracht in verband met de gemaakte kosten door de vereniging.


Einde opzegging.

 1. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk (bij voorkeur via mail) aan het bestuur en wel vóór 1 december van het komende verenigingsjaar.
 2. Het bestuur kan tot royement besluiten bij gedragingen of handelingen, die de goede naam van de vereniging kunnen schaden of bij handelingen in strijd met de statuten of het huishoudelijk reglement.


Bestuur.

 1. Het bestuur is met de dagelijkse leiding belast.
 2. De leden van het bestuur hebben zitting voor een periode van 5 jaar, tenzij er geen vervangende bestuursleden beschikbaar zijn, en zijn herkiesbaar.
 3. Op de datum waarop de statuten in werking treden wordt door het bestuur een rooster van aftreden opgesteld (zo er althans nog geen rooster van aftreden bestaat).
 4. Voorzitter en secretaris kunnen niet op hetzelfde tijdstip aftreden. Over de tijdstippen van aftreden wordt zo nodig geloot.
 5. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt wordt ernaar gestreefd om in de eerstvolgende algemene ledenvergadering de ontstane vacature aan te vullen.
  Een bestuurslid dat aftreedt of van haar functie wordt ontheven draagt alle in haar bezit zijnde activa en bescheiden die aan de vereniging behoren of daartoe gerekend kunnen worden onmiddellijk aan de voorzitter c.q. aan de plaatsvervangende voorzitter af. 


Verkiezing bestuur.

 1. Bij de verkiezing van een voorzitter wordt in de eerste ronde het aantal bestuursleden aangevuld. Hiervoor kunnen zowel door het bestuur als door de leden kandidaten worden gesteld. Degene die de meeste stemmen behaalt, is gekozen.
 2. In de tweede ronde wordt uit de bestuursleden door bestuur en leden de voorzitter gekozen.
 3. De overige bestuursfuncties worden door de bestuursleden onderling verdeeld.


Besluiten.

 1. Ieder bestuurslid brengt een stem uit.
 2. Besluiten worden genomen met meer dan 50% van de stemmen voor zover in de statuten niet anders is bepaald.
 3. Besluiten over belangrijke zaken worden genomen met 2/3 meerderheid van stemmen. Of iets belangrijk is, wordt door de vergadering beslist met meer dan 50% van de stemmen.
 4. Ingeval van het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 5. Een ongeldige stem wordt geacht niet te zijn uitgebracht.


Jaarvergadering.

De algemene ledenvergadering wordt gehouden binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar. De oproep tot deze vergadering wordt, vergezeld van de agenda en eventueel de voordracht van de kandidaten voor bestaande bestuur vacatures (7 dagen vooraf aan de vergadering via mail verspreid).

 In de jaarvergadering wordt aan de orde gesteld:

 1. Het verslag van het afgelopen verenigingsjaar.
 2. De rekening en verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar. Ieder jaar moet de ledenvergadering het jaarverslag inleveren. Na goedkeuring ondertekent de voorzitter de stukken.
 3. De aanwijzing van een uit 2 leden bestaande kascommissie.
 4. Programma-activiteiten voor het komend jaar.
 5. Bestuursverkiezing.
 6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij meer dan 50% van de stemmen.
 7. Bij stemming over personen is zij gekozen, die de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen. Degene met de grootste  aantal geldige uitgebrachte stemmen  wordt gekozen.

 

Verenigingsjaar.

Het boekjaar en activiteitenprogramma loopt van 1 januari tot en met 31 december.  

Contributie.

Deze dient te worden voldaan vóór 1 december. Indien het lidmaatschap start per 1 januari dan betaalt het lid het gehele jaarbedrag. Wil je lid worden vanaf 1 september 2023 dan betaal je € 22,50 tot het einde van het verenigingsjaar.

Bestuurskosten.

Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten, zoals administratiekosten en gaan één keer per jaar samen uit eten als compensatie voor het vrijwilligerswerk.

Attenties.

Bij overlijden van een lid of gezinslid wordt een kaart gestuurd en/of een bezoekje gebracht. Alles in overleg met de nabestaanden.

Vervoerskosten naar activiteiten.

Indien een lid met een ander lid meerijdt naar een activiteit, dan betaalt deze een onkostenvergoeding aan de bestuurder. Het bestuur bepaalt deze vergoeding aan de hand van het aantal gereden kilometers. ( € 0,25 per km, met een minimum van € 2,50).

Introducés.

Op bepaalde, door het bestuur vastgestelde, activiteiten zijn introducés welkom. Deze optie is per activiteit in het programmaboekje duidelijk vermeld. Mocht de situatie zich voordoen dat er vanwege maatregelen maar een beperkt aantal contacten mogelijk zijn (denk aan Corona), dan vervalt deze optie. Het bestuur bepaalt dit naar aanleiding van de dan geldende regels.  Een introducee mag maximaal 3 maal per kalenderjaar deelnemen aan de activiteiten. De bijdrage bedraagt dan € 2,50 per persoon per activiteit.

Klachtenbehandeling:

Heb je klachten? Neem contact op met één van de bestuursleden of via het contactformulier op onze website. Het bestuur zal je klacht binnen een week in behandeling nemen.

Overig.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. 

Ga naar de inhoud